ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2017

OBETOVANIE DŇA NA ÚMYSLY

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

JANUÁR

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby včetci kresťania vo vernosti Pánovmu učeniu modlitbou a bratskou láskou napomáhali obnovu cirkevného spoločenstva a spolupracovali pri riešení aktuálnych problémov ľudstva.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

 

FEBRUÁR

Všeobecný: Prosme, aby všetci, čo sú skúšaní životom, najmä chudobní, utečenci a tí, o ktorých spoločnosť nestojí, našli v našich spoločenstvách prijatie a útechu.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby sme hrozbu fundamentalizmu a extrémizmu premáhali rešpektom, kresťanskou láskou k blížnemu a vzájomným dialógom.

 

MAREC

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby celá Cirkev podporovala prenasledovaných kresťanov modlitbou i materiálnou pomocou.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby sme chápali dôležitosť odpúšťania a zmierenia a sami ho uskutočňovali v medziľudských vzťahoch.

 

APRÍL

Všeobecný: Prosme, aby mladí ľudia dokázali veľkodušne odpovedať na svoje povolanie a aby brali vážne možnosť zasvätiť sa Pánovi v kňazskom alebo v zasvätenom živote.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby sme svojím životom aj v zložitých situáciách vyznávali, že Kristovo zmŕtvychvstanie je zdrojom nádeje a pokoja.

 

MÁJ

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby kreťania v Afrike podľa vzoru milosrdného Ježiša vydávali svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby každá kresťanská rodina bola verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty lásky a spoločenstva.

 

JÚN

Všeobecný: Prosme, aby sa predstavitelia národov rozhodne zasadzovali za skončenie obchodovania so zbraňami, ktoré spôsobujú smrť mnohých nevinných obetí.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby nám Duch Svätý pomohol spoznať, čo je dobré a čo zlé, posilnil nám vôľu konať dobro a odmietať zlo.

 

JÚL

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby si bratia a sestry,čo sa vzdialili od viery, aj vďaka našej modlitbe a evanjeliovému svedectvu mohli nanovo objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.

 

AUGUST

Všeobecný: Prosme, aby súčasní umelci vďaka svojmu talentu mnohým pomáhali objavovať krásu stvorenia.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili Boží dar stvorenia.

 

SEPTEMBER

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby naše farnosti oživoval misijný duch a aby sa stávali miestami odovzdávania viery a svedectva o dobročinnej láske.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských právd novej generácii doma i v škole.

 

OKTÓBER

Všeobecný: Prosme, aby sa rešpektovali chránili práva pracujúcich a aby nezamestnaní dostávali možnosť podieľať sa na vytváraní spoločného dobra.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.

 

NOVEMBER

Všeobecný:

Evanjelizačný: Prosme, aby kresťania v Ázii slovami i skutkami vydávali svedectvo o evanjeliu a tak napomáhali dialóg, pokoj a vzájomné pochopenie najmä s veriacimi iných náboženstiev.

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.

 

DECEMBER 

Všeobecný: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou a skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.

Evanjelizačný:

Úmysel našich biskupov: Prosme, aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode